Obchodní podmínky - www.trislevy.cz

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu

TRISLEVY.CZ

 1. Úvodní ustanovení

 

 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě TRISLEVY.CZ. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele internetového obchodu, prodávajícího a kupujícího (zákazníka).
 • Internetový obchod je provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese TRISLEVY.CZ.
 • Provozovatelem internetového obchodu je Slevová Agentura s.r.o., IČ 06305415, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 34954.
 • Prostřednictvím internetového obchodu TRISLEVY.CZ prodávají zboží zahraniční subjekty. Aktuální přehled všech prodávajících je uveden v rubrice Seznam prodávajících. Seznam je součástí těchto obchodních podmínek.
 • Provozovatel internetového obchodu pro prodávající zprostředkovává uzavírání kupních smluv se zákazníky, zastupuje prodávající při jejich uzavírání a obstarává pro prodávající některé další záležitosti v souvislosti s jejich plněním.
 • Provozovatel internetového obchodu je ze strany jednotlivých prodávajících oprávněn vyhlásit tyto obchodní podmínky tak, aby byly součástí kupních smluv uzavíraných prostřednictvím internetového obchodu TRISLEVY.CZ.
 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup uskutečňovaný spotřebiteli.
 • Prostřednictvím katalogu zboží, nacházejícího se na internetové adrese TRISLEVY.CZ, umožňuje provozovatel internetového obchodu zákazníkům činit návrhy (objednávky) na koupi tohoto zboží.
 • Ve věcech, ohledně nichž platí přípustnost volby práva, se kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu TRISLEVY.CZ řídí právem České republiky.
 • Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím probíhá prostřednictvím provozovatele internetového obchodu. Preferovaným prostředkem komunikace je elektronická pošta. Kontaktní adresa provozovatele je info@TRISLEVY.CZ .

 

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

 • Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře z webového rozhraní v internetovém obchodě činí zákazník závaznou objednávku vybraného zboží. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Zákazník je povinen před odesláním objednávkového formuláře zkontrolovat všechny vyplněné údaje a všechny jím provedené volby možností tam, kde se nabízí variantní provedení či variantní jednání. Do okamžiku odeslání objednávkového formuláře může zákazník opravovat chyby a taktéž měnit obsah objednávky. Kupujícímu je umožněno seznámit se před odesláním objednávky s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy adresovaným alternativně subjektům, které prodávají zboží prostřednictvím internetového obchodu TRISLEVY.CZ .
 • Provozovatel internetového obchodu objednávku předá subjektům, které prodávají prostřednictvím internetového obchodu TRISLEVY.CZ zboží. Toho ze subjektů, který jako první pověří provozovatele akceptací objednávky, zastupuje následně provozovatel internetového obchodu při uzavření kupní smlouvy se zákazníkem jako prodávajícího.    
 • Provozovatel internetového obchodu neprodleně potvrdí kupujícímu obdržení objednávky a jménem prodávajícího její přijetí, a to elektronickou poštou na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.
 • Spolu s potvrzením obdržení objednávky je zákazníkovi zaslána rekapitulace jeho objednávky. Potvrzením obdržení objednávky se rozumí potvrzení jejího převzetí provozovatelem internetového obchodu k dalšímu zpracování.
 • Potvrzením přijetí (akceptace) zákazníkovy objednávky je uzavřena kupní smlouva mezi zákazníkem a prodávajícím.
 • Smlouva se uzavírá v českém jazyce.
 • Smlouva sestává z objednávky, potvrzení jejího přijetí a její součástí jsou tyto všeobecné obchodní podmínky. Znění všech uvedených součástí smlouvy je zpřístupněno zákazníkovi tak, že je buď zákazníkovi zasláno (viz odst. 2.4) anebo je zákazníkovi umožněno jeho stažení či vytištění (všeobecné obchodní podmínky umístěné na internetové adrese TRISLEVY.CZ).
 • Smlouva je archivována provozovatelem internetového obchodu v elektronické podobě a není s výjimkou prodávajícího přístupná třetím osobám.
 • V případě, že provozovatel internetového obchodu sdělí kupujícímu odmítnutí objednávky, a to elektronickou poštou na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce, objednávka pozbývá závaznosti, aniž dojde k uzavření kupní smlouvy. Provozovatel internetového obchodu je oprávněn odmítnout objednávku zejména z důvodu vyčerpání zásob zboží a jeho dlouhodobé nedostupnosti. Provozovatel internetového obchodu je oprávněn objednávku odmítnout rovněž z důvodu, že zákazník v průběhu období jednoho roku bezprostředně předcházejícího jeho aktuální objednávce (tj. okamžiku jejího doručení provozovateli) opakovaně, tj. alespoň ve dvou případech, bezdůvodně anebo neoprávněně odmítl převzít doručované zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu TRISLEVY.CZ.    
 • Zákazník se může za účelem objednávání zboží stát tzv. registrovaným zákazníkem. Pravidla registrace jsou podrobně specifikována na internetové adrese TRISLEVY.CZ ve zvláštní rubrice. Tato pravidla jsou součástí těchto obchodních podmínek.

 

 1. Obsah kupní smlouvy

 

 • Předmětem plnění dle uzavřené kupní smlouvy je dodání zboží, specifikovaného v objednávce kupujícího přijaté (akceptované) prodávajícím prostřednictvím provozovatele internetového obchodu, v množství a za cenu, které jsou určeny stejným způsobem.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Dodání zboží se provádí pouze na místa nacházející se v České republice.
 • Zboží je na místo dodání odesíláno ze zahraničí.
 • Způsob doručení zboží volí kupující při vyplňování objednávkového formuláře.
 • Dodací podmínky, včetně údajů o případně účtovaném dopravném (poštovném) a včetně pravidel stanovených pro případ neúspěšného doručování zásilky se zbožím, jsou podrobně specifikovány na internetové adrese https://www.trislevy.cz/dodaci-podminky/ ve zvláštní rubrice. Tyto dodací podmínky jsou součástí těchto obchodních podmínek.
 • Způsob placení kupní ceny volí kupující při vyplňování objednávkového formuláře. Cena se platí v korunách českých.
 • Platební podmínky jsou podrobně specifikovány na internetové adrese https://www.trislevy.cz/platebni-podminky/ ve zvláštní rubrice. Tyto platební podmínky jsou součástí těchto obchodních podmínek.
 • Platí-li kupující vedle kupní ceny zboží též dopravné (poštovné), hradí se všechny platby najednou.
 • Je-li prodej zboží zdanitelným plněním a podléhá dani z přidané hodnoty, zahrnuje kupní cena zboží výši této daně.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Kupující je povinen při převzetí zásilky se zbožím stav zásilky překontrolovat. V případě, že je doručovaná zásilka poškozena, sepíše o tom kupující s přepravcem zápis.
 • Pravidla zpracování osobních údajů a pravidla jejich ochrany jsou podrobně specifikována na internetové adrese https://www.trislevy.cz/podminky-oou/ v rubrice nazvané Ochrana osobních údajů. Tato pravidla jsou součástí těchto obchodních podmínek.
 • Kupující má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu TRISLEVY.CZ odstoupit. Podrobnosti stanoví vzorové poučení o možnosti odstoupení od smlouvy nacházející se na internetové adrese https://www.trislevy.cz/odstoupeni-od-kupni-smlouvy/ v rubrice nazvané Odstoupení od smlouvy. Toto poučení je součástí těchto obchodních podmínek. Poučení upravuje podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy a obsahuje formulář pro odstoupení od smlouvy.
 • Práva zákazníka z vadného plnění a pravidla pro jejich uplatnění jsou upravena na internetové adrese https://www.trislevy.cz/reklamacni-rad/ v rubrice nazvané Reklamační řád. Reklamační řád je součástí těchto obchodních podmínek.
 • Prodávající vystaví v souvislosti s prodejem daňový doklad, který kupující obdrží nejpozději při převzetí zboží. Cena zboží na dokladu může být přepočtena do zahraniční měny (zejména USD).

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

 1. V případě že dojde mezi prodávajícím, příp. provozovatelem internetového obchodu a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 18.6.2018
 3. Provozovatel internetového obchodu je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit. Nové znění obchodních podmínek nemá zpětnou účinnost.
 4. Tyto obchodní podmínky platí, dokud nedojde k jejich zrušení, anebo dokud nenabydou účinnosti obchodní podmínky, kterými budou nahrazeny.

 

5. Dodání ve výjimečných případech

Dodavatel dodá zboží kupujícímu obvykle v době uvedené u každého jednotlivého produktu (není-li u produktu doba uvedena, platí obvykle 15 – 40 pracovních dní. Ve výjimečných případech (např. epidemie koronaviru, uzavření hranic nebo přetížení mezinárodních přepravních kapacit) se může doba doručení prodloužit až o dalších 90 dní.)

 

Příloha:

Formulář pro odstoupení od smlouvy